De volgorde waarop berichten behandeld worden!

  • 3 January 2023
  • 6 reacties
  • 88 Bekeken

Naar aanleiding van een opmerking (zie quote), wil ik hier toch eens op terugkomen.

Opmerking voor de forumleden → cfr. proximus nummer niet in gebruik | Proximus Forum

Op het Fr-forum werd door de community mgr en moderatoren reeds meermaals gesteld dat berichten hun initiële plaats in de wachtrij van behandeling verliezen: concreet zou in de applicatie voor behandeling rekening gehouden worden met het tijdstip van de laatste reactie

Vandaar graag a.u.b. geen verdere reacties/commentaar tot een Proximus moderator het probleem ter harte neemt

Ik weet niet of dit op het Nl-forum ook zo is, maar vermoed van wel

Uiteraard wordt in de applicatie naar alle waarschijnlijkheid wel rekening gehouden met de specialisatie van de betrokken moderator (administratief, techinsch, ...)


Dat vind ik absoluut niet logisch indien dit waar zou zijn, is een systeem dat volgens mij op niet veel trekt! 
Een bericht moet toch niet naar achter geschoven worden omdat om het even wie in dit bericht ondertussen een eventuele oplossing suggereert of probeert tips te geven die eventueel tot een mogelijke oplossing zouden kunnen leiden, gewoon in afwachting dat er door iemand van Proximus gereageerd wordt.
Wat trouwens ook normaal is dat men wilt iemand helpen omdat er nog geen reactie komt of kwam van iemand van Proximus, wat ook geen verwijt is naar hen toe want ze doen er alles aan om tot een oplossing te komen.
De enigste goede manier is volgens mijn bescheiden mening, dat als een bericht met een vraag/probleem opgemaakt/gesteld wordt op een bepaald moment ( dag en tijd), dat dit moment de volgorde bepaalt en dit moment daarom niet iedere keer naar later opgeschoven wordt iedere keer als iemand reageert. 

Nu moet ik wel er direct aan toevoegen dat ik dit op het VL-Forum nog nooit heb uit kunnen concluderen dat het zo werkt.
Zo kan het trouwens voorvallen dat een gestarte topic zonder enige reactie van anderen er na lange tijd pas op gereageerd werd of zelf nog niet omdat die blijkbaar uit het oog verloren werd of om welke reden dan ook.

Wat ik wel al heb kunnen concluderen is dat het afhangt van specialisatie van de betrokken moderators die in de week langskomen, wat eigenlijk ook heel normaal en logisch is.

Dus ik hoop dat het hier niet is zoals op het FR-forum gezegd wordt 😉

 


 

 


6 reacties

Reputatie 7
Badge +3

 

@Martin  Over de volgorde waarop berichten behandeld worden. Staat ook niets te lezen in de Proximus voorwaarden. Terug te vinden op pagina 5-8 via onderstaande link.

https://www.proximus.be/dms/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/GTC_WEB_NL_2014_proximus.pdf

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN HET PROXIMUS FORUM

Artikel1 : Voorwerp

1.1. Het Proximus Forum, dat toegankelijk is via de site

https://nl.forum.proximus.be/, kan worden geraadpleegd door iedereen die

informatie wenst over de producten en diensten van Proximus of

die een antwoord zoekt op alle vragen betreffende het aanbod van

producten en diensten van Proximus.

1.2. Het gebruik van het Forum vereist de voorafgaande aanvaarding

van de onderhavige algemene en specifieke voorwaarden en

eventueel de inschrijving op het Forum, indien de gebruiker een

commentaar wenst te posten, een vraag wenst te stellen of op een

vraag wenst te antwoorden. Het aanvaarden van de Voorwaarden

en de inschrijving is enkel toegestaan voor personen die hiertoe

handelingsbekwaam zijn of, bij ontstentenis daarvan, voor

personen die hiertoe de toestemming hebben van een voogd of

van een curator in geval ze onbekwaam zijn, of van hun wettelijke

vertegenwoordiger indien ze minderjarig zijn of indien ze over een

mandaat beschikken waaruit blijkt dat ze voor rekening van een

rechtspersoon handelen.

1.3. Het Forum biedt aan zijn Leden de kans om alle door de

Community voorgestelde oplossingen te raadplegen, raad te

vragen of technische vragen of vragen betreffende het aanbod van

Proximus te stellen, te reageren op door de andere Leden geposte

commentaren of te antwoorden op de vragen van de andere

Leden.

De gebruiker beschikt eveneens over een privé berichtendienst van

waaruit hij/zij berichten privé kan uitwisselen met andere Leden.

 

Artikel 2 : Definities

2.1. Lid/Gebruiker : natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich

inschrijft op het Proximus Forum, die de onderhavige Algemene en

Specifieke Voorwaarden aanvaard heeft en die voor persoonlijke

doeleinden toegang heeft tot het Forum in het kader van persoonlijk en

niet-commercieel gebruik.

2.2. Community : geheel van op het Proximus Forum ingeschreven

Leden.

2.3. 2.3. Content(s) : geheel van de door de Leden op het Forum

geposte berichten en bijdragen.

 

Artikel 3 : Gebruiksvoorwaarden

3.1. De Gebruiker dient eerst een account te creëren en zijn mailadres,

evenals een paswoord in te leiden. Vervolgens dient een Gebruiker,

telkens hij/zij van de Dienst gebruik wenst te maken, zich te identificeren

via zijn identificatiegegevens en zijn paswoord die hij vooraf geregistreerd

heeft.

3.2. In geval van afsluiting van het Forum dient Proximus de Leden

hiervan via het op het profiel vermelde e-mail contactadres op te hoogte

te brengen. In onderhavig geval zullen de Gebruikers niet meer kunnen

inloggen en zullen ze alle op het Forum geposte/bewaarde persoonlijke

en publieke gegevens verliezen.

3.3. In geval van schorsing door Proximus van de toegang van een

Gebruiker tot het Forum, dit ingevolge het niet naleven van de

onderhavige Voorwaarden (artikel), is het de Gebruiker verboden om zich

opnieuw in te schrijven.

 

Artikel 4 : Publicatie van Contents op het Forum

4.1. De door de Gebruikers op het Forum geposte Content dient conform

te zijn met de thema’s van de webruimtes waarin deze worden

gepubliceerd.

4.2. De Gebruikers aanvaarden dat alle andere Gebruikers onbeperkt

toegang hebben tot de Content die ze online plaatsten, dit met

uitzondering van de privé berichten die vanuit hun privé berichtendienst

naar de privé berichtendienst van een ander Lid gestuurd worden.

4.3. De deelname aan het Forum gebeurt op vrijwillige en belangeloze

basis.

Door de onderhavige Algemene en Specifieke Voorwaarden te

aanvaarden, zien alle Gebruikers uitdrukkelijk af om van Proximus enige

retributie en/of vergoeding te eisen voor de in het kader van het Forum

gepubliceerde artikelen.

4.4. Proximus behoudt zich het recht voor om tot een nazicht a posteriori

over te gaan van de conformiteit van de voorgestelde Content met de

reglementering en met de onderhavige Voorwaarden en, in onderhavig

geval, de Content te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.

 

Artikel 5 : Moderatie

5.1. Proximus heeft enkel controle over de artikelen die zij zelf opstelt en

publiceert op het Forum.

5.2. Voor wat de artikelen betreft die door de Gebruikers van het Forum

verspreid en gepubliceerd worden, beschikt Proximus niet over de

technische, materiële en menselijke middelen om tot strenge en

systematische controles over te gaan. Hoewel een moderator belast is

met het filteren van het Forum om het niet naleven van de onderhavige

Algemene en Specifieke Gebruiksvoorwaarden te vermijden, kan deze

enkel a posteriori handelen. Alle Gebruikers van het Forum worden

verzocht Proximus op de hoogte te stellen van alle mogelijke

onregelmatigheden.

5.3. De uitwisseling tussen Gebruikers maken het voorwerp uit van een

moderatie a posteriori. Proximus vraagt de Gebruiker van het Forum om

de in artikel 5 (1) en/of 8 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de

Proximus websites voorziene procedure op te starten indien Proximus

van oordeel is dat een Content tegenstrijdig is met de Algemene en

Specifieke Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 6 : Veiligheid

6.1. In het kader van zijn/haar toegang tot het Proximus Forum wordt de

klant uitdrukkelijk herinnerd aan het feit dat Internet geen beveiligd

netwerk is.

In deze omstandigheden is het aan de Gebruiker om alle gepaste

maatregelen te treffen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te

beschermen, vooral om te vermijden dat deze door eventuele op het

internet voorkomende virussen worden geïnfecteerd of dat een derde

zich, om eender welke reden, toegang verschaft tot het systeem van

zijn/haar terminal en dient hij/zij tevens na te kijken of de doorgestuurde

bestanden geen computervirus bevatten. Proximus wijst alle

aansprakelijkheid af voor de verspreiding van computervirussen, evenals

wat de mogelijke gevolgen betreft die uit deze virussen kunnen

voortvloeien.

6.2. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade

die aan de Gebruikers, aan hun computerapparatuur en aan de op dit

materiaal bewaarde gegevens wordt berokkend.

6.3. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een

slechte werking van het Internet, vooral indien dit het gevolg is van

externe kwaadwillige handelingen die de goede werking van de dienst

verhinderen.

Terug te vinden op pagina 5-8 via onderstaande  link.

https://www.proximus.be/dms/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/common/GTC_WEB_NL_2014_proximus.pdf

Ik had inderdaad ook al eens vlug gezocht onder de “forumvoorwaarden” (link die staat onderaan iedere forumpagina).

De Proximus forummedewerkers moderatoren zelf zouden dit natuurlijk het best kunnen uitleggen hoe hun systeem/procedure werkt bij het verwerken/afhandelen van forumberichten.

En hebben de Nederlandstalige forum medewerkers daarom de zelfde procedure voorgeschoteld gekregen als de Franstaligen ( Misschien andere chefs andere wetten)

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk niet dat de Proximus forum medewerkers hiervoor tijd hebben om hun werkwijze uit te leggen , (dit is aan de community manager van Proximus  die hier sporadisch en volledig vrijwillig soms langskomt op dit forum).

De medewerkers van Proximus actief hier op het forum  hebben nu al amper de tijd om alle topics te bekijken/te behandelen /te beantwoorden.

Bovendien zijn ze zeer tevreden voor de toewijding/hulp/antwoorden/suggesties door forumleden actief op dit forum. 

Laat ons gewoon proberen , een antwoord te bieden /oplossing te bieden/ en de vragen van andere forumleden/klanten van Proximus zo goed mogelijk te beantwoorden. Lukt het ons niet dan zullen de medewerkers van Proximus actief hier op het forum de achterliggende diensten binnen Proximus wel inschakelen en aanspreken.

Wij vrijwillige bijdragers op dit forum , net als de proximus medewerkers op dit forum streven en willen hetzelfde , helpen/oplossing/tevredenheid voor de klanten.

Laten we hieraan denken , we doen dit vrijwillig in het belang van de klanten met vragen , die naar hier worden doorverwezen wanneer ze via de reguliere websites van Proximus met hun hulppagina’s geen oplossing vinden na telefonisch contact of chat.

Als het even teveel wordt neem een pauze, maar weet dat terwijl je afwezig bent hier, je eerdere antwoorden/opmerkingen/raadgevingen/oplossingen in het verleden al velen hier hebben geholpen.

“Ik wil dit even delen, een bericht dat ik vorig jaar kreeg van een Proximus Team Manager verantwoordelijk voor sommige Proximus Medewerkers actief hier.” 

Dat wel en is allemaal logisch en spreekt voor zich en is wat we al vele jaren zo goed als mogelijk proberen te doen,  maar de vraag is eigenlijk waarom er aangehaald werd op het frans forum dat normale systeem van berichten volgen/behandelen niet zou zijn van het logische type FIFO, gewoon omdat het zogezegd zou beïnvloed worden door bijkomende berichten die later bijkomend gepost worden en dit dan er eigenlijk zou op neerkomen dat de datum/tijd van behandelen in het normale FIFO gebeuren, door de aangebrachte berichten zou opschuiven iedere keer een bericht bijkomt, ik geloof daar persoonlijk niet in, maar waarom posten de moderatoren op het Frans forum dan zoiets. Of op wat is dat gesteund en denken de Prox moderatoren hier daar ook zo over.

Reputatie 7
Badge +3

Edited : maar waarom posten de moderatoren op het frans forum dan zoiets?

Als ze dit eventueel hebben gepost , heb het nog niet gevonden. Heb @M_016 in een vorig topic gevraagd voorbeelden te geven. 

Mijn advies laat dit gewoon rusten en negeer het.

Als dit echt zo moet zal de Proximus Community Manager verantwoordelijk voor dit forum het zeker laten weten.

 

 

 

Reageer