Vraag

Wist je dat? Premiumclub wordt ...Enjoy!


Reputatie 3
Badge
Na een update van de My Proximus-app zie ik volgend bericht: "Premium/Bizz Club maakt plaats voor Enjoy! Ruil uw punten in vóór 30/11/2019.
- Als je met die punten belwaarde koopt, veronderstel ik dat je die belwaarde rustig kunt opgebruiken NA de deadline van 30/11/2019?
- Blijkbaar kun je met ENJOY! korting krijgen op tickets voor Plopsaqua, fietskledij, cinemabezoek, enz...maar ik vermoed dat het gedaan is met het inruilen van punten voor gratis belwaarden??
Dat zou weer eens jammer zijn voor de trouwe klant...I wil not enjoy ENJOY!

This topic has been closed for comments

19 reacties

Ter info:
Het wordt inderdaad een heel andere formule:
Proximus Enjoy:
https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_new_reward/particulieren/discover/news/uit-eerste-hand/trouw-via-enjoy.html

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_enjoy_question_enjoy/particulieren/support/myproximus-en-facturen/premium-club-en-enjoy/enjoy/aan-de-slag-met-enjoy.html

https://www.proximus.be/myproximus/nl/Personal/services/My-Rewards__.html

ENJOY Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden van het ENJOY!- Programma dat wordt georganiseerd door Proximus NV van publiek recht, dat zijn activiteiten uitoefent onder de handelsnaam Proximus, hierna 'Proximus' genoemd.
De toegang tot het ENJOY!-programma gebeurt via MyProximus (web of applicatie), na het aanvinken van een vakje waarmee u bevestigt huidige Algemene voorwaarden te aanvaarden. Zodra u toegang hebt gekregen tot het ENJOY!-programma wordt u Lid van het Programma (hierna 'Leden' of 'Lid' genoemd) en worden deze Algemene voorwaarden van toepassing. Van de Leden wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene voorwaarden .
Art. 1 - Definitie en doel
ENJOY! is een programma (hierna 'Programma') dat door Proximus wordt beheerd en toegankelijk is via MyProximus. Het laat Leden al dan niet gepersonaliseerde voordelen genieten. Deze voordelen zullen de vorm hebben van de volgende occasionele aanbiedingen (hierna 'Aanbiedingen'), die individueel of collectief kunnen zijn, gedaan naar eigen goeddunken van Proximus:
Wedstrijden: de deelnemers zullen exclusieve prijzen kunnen winnen via een wedstrijd.
Deals: toegang tot kortingen of prioritaire voordelen van externe leveranciers voor specifieke events, diensten of producten.
Verrassingen: een Lid kan op welbepaalde tijdstippen in aanmerking komen voor specifieke geschenken, op basis van het profiel of de interesses van een Lid. Een Lid kan op grond hiervan echter geen rechten ontlenen, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard, de waarde of de frequentie van deze Verrassingen.
Art. 2 - Aanmelding en identificatie
Om toegang te krijgen tot het ENJOY!- Programma en Lid te worden, dient u een MyProximus-account aan te maken (als u er nog geen hebt) en vervolgens u aan te melden, waarna u toegang hebt tot het Programma.
De identiteit van de Leden wordt vastgesteld op basis van de gegevens die de Leden verstrekken op het ogenblik dat ze zich aanmelden op hun MyProximus-account.
Proximus kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld indien de identificatie van het Lid onmogelijk is als gevolg van het onjuist of onvolledig invullen van de gegevens door deze laatste.
Het gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van het Lid.
Het e-mailadres dat is gekoppeld aan de MyProximus-account zal worden gebruikt als communicatiekanaal voor het Programma. De Leden gaan ermee akkoord dat alle communicatie via dit e-mailadres zal verlopen.
Art. 3 Deelnemingsvoorwaarden
Het Programma staat open voor alle Belgische inwoners die 18 jaar of ouder zijn.
Voor elk van de Aanbiedingen die deel uitmaken van het Programma zal Proximus de geschiktheidscriteria vaststellen.
Iedereen die aan het Programma deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen, verliest automatisch het recht op een Beloning; zonder mogelijkheid van schadevergoeding of verhaal.
Art. 4 - Beloningen
Met Beloningen worden alle voordelen (prijzen gewonnen met een wedstrijd, kortingen, prioritaire voordelen, geschenken,...) bedoeld die via de Aanbiedingen worden verkregen.
De Beloningen kunnen niet worden opgesplitst en moeten als zodanig worden aanvaard. Ze zijn persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Ze kunnen niet worden verkocht of omgeruild voor cash of iets anders..
Indien de Beloningen betrekking hebben op voorwerpen met een garantie op gebruiksgoederen, zoals elektrische of elektronische toestellen, dient een eventuele garantieaanspraak rechtstreeks bij de fabrikant of de invoerder te gebeuren. Proximus biedt geen garanties of andere waarborgen met betrekking tot een Beloning.
De deelnemer kan worden gevraagd beschikbaar te zijn op een specifiek tijdstip om de Beloning in ontvangst te nemen of op te halen. Deze voorwaarde zal worden beschreven op de pagina van de Aanbiedingen. Indien het Lid binnen de voorgeschreven periode met deze of andere noodzakelijke formaliteiten niet akkoord gaat of kan gaan, verliest het Lid zijn recht op de Beloning en kan de Beloning aan een andere deelnemer worden toegekend, zonder recht op verhaal of schadevergoeding van het Lid.
Art. 5 – Aanbiedingen: Wedstrijden, Deals en Verrassingen
Art. 5.1. – Wedstrijden
Alle wedstrijden zijn onderworpen aan een wedstrijdreglement. Dit reglement zal beschikbaar zijn op de speciale webpagina van de specifieke wedstrijd. Door aan een wedstrijd deel te nemen, verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met het toepasselijke wedstrijdreglement. Betwistingen ter zake zullen niet worden aanvaard.
Art. 5.2. – Deals
Deals kunnen beperkt zijn in beschikbaarheid, in welk geval ze volgens het principe 'first come first serve' zullen worden aangeboden.
Met de Deals biedt Proximus kortingen en voordelen op producten en diensten van derden met als doel het Proximus merk promoten en ledenbinding te bevorderen. Proximus kan in geen enkel opzicht voor de producten en diensten van deze Deals aansprakelijk worden gesteld. De Leden dienen contact op te nemen met de leverancier van de dienst/fabrikant van het product voor alle klachten in verband met de bestelling, levering of het gebruik van het aangekochte product/de aangekochte dienst.
Op alle Deals zijn specifieke regels van toepassing, zoals de toepasselijkheid van een verstrijkingsdatum of een looptijd van de Deal. Het verkrijgen van een Deal kan ook afhangen van bepaalde voorwaarden, zoals de noodzaak van een minimumaankoop of de toepasselijkheid van een maximumaantal orders, enz. Deze voorwaarden zullen worden gespecificeerd op de pagina met de beschrijving van de specifieke Deal.
Art. 5.3. - Verrassingen
Op alle Verrassingen zijn specifieke regels van toepassing, zoals de toepasselijkheid van een verstrijkingsdatum of een looptijd van de Verrassing. Het verkrijgen van een Verrassing kan ook afhangen van bepaalde voorwaarden, zoals de noodzaak van een minimumaankoop, de beschikbaarheid in specifieke verkooppunten, ... Deze voorwaarden zullen aan het Lid worden meegedeeld.
Elke Verrassing die gekoppeld is aan een Proximus-product of -dienst (bijvoorbeeld een Verrassing m.b.t. tv-inhoud vereist een tv-abonnement, een Verrassing m.b.t. mobiele content vereist een mobiel abonnement, …) zal slechts voor de looptijd van de aankoop geldig zijn. In geval van annulering van eender welk(e) product of dienst zal de Verrassing die ervan afhangt, ook worden geannuleerd. Verrassingen mogen niet worden overgedragen naar een ander Proximus-product of Proximus-dienst van het Lid.
Art. 6 - Aansprakelijkheid
Voor zover bij wet is toegestaan, kan Proximus niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke vorderingen, boetes, verliezen, schade of kosten die het gevolg zijn van of verband houden met een Beloning of de deelname aan het Programma, met inbegrip van maar niet beperkt tot bijzondere, gevolg-, incidentele, bestraffende, rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële, immateriële of fysieke schade, ongevallen of dood.
Indien een Beloning naar het Lid thuis wordt opgestuurd, is Proximus niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, schade, staking, verlies of andere) .
Ook is Proximus niet aansprakelijk voor eventuele aanbiedingen van een derde die worden gepromoot in de leveringsdoos (bijvoorbeeld: cashbackaanbiedingen, e-vouchers, enz.). Deze aanbiedingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de onderneming die er reclame voor maakt.
Proximus is niet aansprakelijk voor het niet leveren van een Beloning als de deelnemer onvoldoende, onvolledige of onjuiste contactinformatie heeft opgegeven bij zijn deelname of aanmelding.
Indien de Beloning bestaat uit een vrijkaart voor een concert, film of evenement, kan de winnaar bij afgelasting ervan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de verschillende Aanbiedingen gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden wegens overmacht of redenen buiten haar wil.
Elke deelname aan het Programma veronderstelt dat wordt ingestemd met de eigenschappen die specifiek zijn voor het internet, in het bijzonder de technische capaciteiten en de responstijd ingeval van raadpleging, ondervraging, doorsturen van informatie, de risico's op onderbreking, en, in het bijzonder, de risico's in het kader van de verbinding met/doorsturing via het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. T.a.v. deze risico's kunnen er geen klachten aan Proximus worden gericht.
Niets in deze Algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Proximus uit voor zijn eigen opzet of voor elke vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de verplicht toepasselijke wetten.
Art. 7 - Stopzetting van het Programma en uitsluiting
Proximus kan het Programma gelijk wanneer stopzetten, via gewone kennisgeving aan de klant via e-mail, zonder opzegtermijn en zonder betaling van schadevergoeding. In geval van stopzetting van het Programma zullen de gebruikers alle voordelen die ze al hebben verworven, behouden, en zullen lopende Aanbiedingen worden gehonoreerd tot aan de afhandeling ervan.
In geval van fraude, misbruik (bijvoorbeeld d.m.v. een script, enz.), handelingen te kwader trouw en/of niet-naleving van de huidige of andere algemene voorwaarden van Proximus, heeft Proximus het recht om de gepaste administratieve en/of juridische stappen te ondernemen, leden van het Programma uit te sluiten, lidmaatschappen te beëindigen en accounts af te sluiten. In dat geval dient een Lid op eenvoudig verzoek van Proximus alle Beloningen terug te geven die hem waren toegekend.
Art. 8. Wijziging van de Algemene voorwaarden
Proximus heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. In dat geval dient Proximus de Leden hiervan via e-mail te verwittigen en dient het de datum van inwerkingtreding te vermelden vanaf wanneer de aangepaste Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien er geen datum is gespecificeerd, zullen de wijzigingen ingaan zodra een Lid is geïnformeerd of op de hoogte wordt gesteld van de wijzigingen. Niettemin blijven de oude Algemene voorwaarden van toepassing voor de Aanbiedingen die op dat ogenblik lopen.
Art. 9 - Varia
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden op grond van de uitspraak van een bevoegde rechtbank of door een eventuele toekomstige wetgevende of administratieve maatregel als ongeldig of niet-afdwingbaar zouden worden beschouwd, zal deze uitspraak of deze maatregel geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepalingen hiervan. Deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het oorspronkelijke doel van deze bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Art. 10 - Betwistingen
Alle betwistingen die voortvloeien uit het ENJOY!- Programma zijn onderworpen aan de Belgische wet.
Alle rechten voorbehouden, Proximus , 06/2019
Reputatie 7
Badge +1
Na een update van de My Proximus-app zie ik volgend bericht: "Premium/Bizz Club maakt plaats voor Enjoy! Ruil uw punten in vóór 30/11/2019.
- Als je met die punten belwaarde koopt, veronderstel ik dat je die belwaarde rustig kunt opgebruiken NA de deadline van 30/11/2019?
- Blijkbaar kun je met ENJOY! korting krijgen op tickets voor Plopsaqua, fietskledij, cinemabezoek, enz...maar ik vermoed dat het gedaan is met het inruilen van punten voor gratis belwaarden??
Dat zou weer eens jammer zijn voor de trouwe klant...I wil not enjoy ENJOY!


Dit nieuw programma is weer naar de jeugd gericht. Weer wordt er niets gedaan voor oudere trouwe klanten, zoals extra belminuten, prepaid kaart etc.
Ik vind dit ook zeer spijtig dat dit niet meer mogelijk zal zijn 😞
Reputatie 7
Badge +1
Ik vind dit ook zeer spijtig dat dit niet meer mogelijk zal zijn 😞

Zeer spijtig. Heb Orange pre-paid. Als ik jarig ben krijg ik 500 mb gratis om een week te surfen. Als trouwe klant heb ik nu voor een maand, 3 GB data gekregen. Krijg een film ticket gratis op dinsdag bij een aangekocht ticket. En dat met een pre-paid kaart alleen. Dit valt onder getrouwheidsstatus.
Reputatie 2
Badge +1
Vandaag een mail ontvangen dat deze dienst wordt afgeschaft en vervangen wordt door enjoy.
Even gaan kijken want vroeger konje uit een beperkt aanbod (wat redelijk was) en voor iedereen iets in petto had zijn punten omruilen naar vb smartphotoafdrukken, of belmuniten.
Nu krijgt men een aan bod voorgeschoteld dat vooral gericht is op families metkinderen plopsapark , speeltuienen enz. Ik ben reeeds 40 jaar klant bij proximus en zie telkens hoe ik al mijn voordelen verlies. Eeerst werd mijn affinity korting afgenomen , en nu kan ik ook als gepensioneerde niet meer genieten van de premium voordelen. Enkel betalen daar ben ik goed genoeg voor. Ik bedrijp dat men aanpassingen moet doen voor dejeugd , doch alles zo drastig veranderen, zodat er geen keuze meer overblijft (5 aanbiedingen waaronder een filmticket,plopsaland , bozart in brussel). En dan nog kinderfilms allemaal. Zou het dan niet beter zijn om gepensioneerden een korting te geven vermits ze toch van al deze zaken geen gebruik gaan kunnen maken (ga maar eens van de bozart vanuit limburg , ge zult niet lachen, ga maar naar plopsapark in adinkerke vanuit limburg)

Dus mijn vraag gaat er iets komen voor wat oudere mensen die hun trouw ook beloond willlen zien, anders is dit een soort discriminatie op ouderdom mijn inziens.

Curieus of er nog mensen zijn die zo denken.
jazeker er zijn er nog die zo denken bv. o.a. hier
>
https://nl.forum.proximus.be/tips-tricks-50/premiumclub-wordt-enjoy-47731
zie ook bv. hier
>
https://nl.forum.proximus.be/facturatie-betalingen-48/afschaffen-van-premium-club-voordelen-47739
Reputatie 7
Badge +1
Vandaag een mail ontvangen dat deze dienst wordt afgeschaft en vervangen wordt door enjoy.
Even gaan kijken want vroeger konje uit een beperkt aanbod (wat redelijk was) en voor iedereen iets in petto had zijn punten omruilen naar vb smartphotoafdrukken, of belmuniten.
Nu krijgt men een aan bod voorgeschoteld dat vooral gericht is op families metkinderen plopsapark , speeltuienen enz. Ik ben reeeds 40 jaar klant bij proximus en zie telkens hoe ik al mijn voordelen verlies. Eeerst werd mijn affinity korting afgenomen , en nu kan ik ook als gepensioneerde niet meer genieten van de premium voordelen. Enkel betalen daar ben ik goed genoeg voor. Ik bedrijp dat men aanpassingen moet doen voor dejeugd , doch alles zo drastig veranderen, zodat er geen keuze meer overblijft (5 aanbiedingen waaronder een filmticket,plopsaland , bozart in brussel). En dan nog kinderfilms allemaal. Zou het dan niet beter zijn om gepensioneerden een korting te geven vermits ze toch van al deze zaken geen gebruik gaan kunnen maken (ga maar eens van de bozart vanuit limburg , ge zult niet lachen, ga maar naar plopsapark in adinkerke vanuit limburg)

Dus mijn vraag gaat er iets komen voor wat oudere mensen die hun trouw ook beloond willlen zien, anders is dit een soort discriminatie op ouderdom mijn inziens.

Curieus of er nog mensen zijn die zo denken.


Absoluut. Denk er hetzelfde over. PX moet iets gaan doen voor oudere trouwe klanten. Alles is voortaan gericht op de jeugd. Maar bij deze doelgroep is het geld te halen volgens PX.
Reputatie 5
Badge +2
Ik vind het nieuwe aanbod ook niet interessant, ik koos ook altijd voor de aankoop van bons voor foto's wat heel interessant was.
nu heb ik ook geen interesse in vermindering voor pretparken, waar ik ook niet naar toe ga.
ik vind het ook een groot verlies om geen premium punten meer te hebben.
Hopelijk komt er groter aanbod die ook voor ouderen interessant is en niet enkel voor jongeren
Gedaan met de toch iets nuttige dingen,
Ze stappen over op de jongere generaties, vrees dat je beter je abbonement overweegt, en zoekt waar je wel voordeel hebt en welkom bent als 50, 60 ,70er.
Dat ticket gedoe en zo, daar ben je zelfs zeker van bij een lokale winkel, ze werpen ze naar je hoofd. Hier maak je misschien kans.
De concurrentie word duurder, maar hier ook op een andere manier, ze nemen veel meer af.
Ja, wat kan je zeggen?
Reputatie 7
Badge +3
Waarom hebben we het puntenspaarprogramma Premium/Bizz Club stopgezet?

Met het nieuwe Enjoy!-programma wil Proximus alle particuliere en kleine zakelijke klanten bereiken, niet alleen diegenen die geïnteresseerd zijn in het verzamelen van punten of die al in het Premium / Bizz Club-programma zijn ingeschreven.
Proximus wil ook uitbreiden naar pijlers waar onze klanten veel waarde aan hechten: exclusieve voordelen, evenementen en ervaringen.
Onze ambitie is om deze voordelen en ervaringen op verschillende gebieden aan te bieden; zoals muziek, films, sport, kids, entertainment, etc., omdat we willen voldoen aan de passies/verwachtingen van onze klanten. Om dit te doen, werken we samen met onze bestaande partners en sponsorpartners op al deze gebieden.

Vanaf 24 juni zullen er elke twee weken (behalve van half juli tot half augustus) nieuwe aanbiedingen beschikbaar zijn via Enjoy!.

Groetjes,
Antonella
Reputatie 7
Badge +3
Vandaag een mail ontvangen dat deze dienst wordt afgeschaft en vervangen wordt door enjoy.
Even gaan kijken want vroeger konje uit een beperkt aanbod (wat redelijk was) en voor iedereen iets in petto had zijn punten omruilen naar vb smartphotoafdrukken, of belmuniten.
Nu krijgt men een aan bod voorgeschoteld dat vooral gericht is op families metkinderen plopsapark , speeltuienen enz. Ik ben reeeds 40 jaar klant bij proximus en zie telkens hoe ik al mijn voordelen verlies. Eeerst werd mijn affinity korting afgenomen , en nu kan ik ook als gepensioneerde niet meer genieten van de premium voordelen. Enkel betalen daar ben ik goed genoeg voor. Ik bedrijp dat men aanpassingen moet doen voor dejeugd , doch alles zo drastig veranderen, zodat er geen keuze meer overblijft (5 aanbiedingen waaronder een filmticket,plopsaland , bozart in brussel). En dan nog kinderfilms allemaal. Zou het dan niet beter zijn om gepensioneerden een korting te geven vermits ze toch van al deze zaken geen gebruik gaan kunnen maken (ga maar eens van de bozart vanuit limburg , ge zult niet lachen, ga maar naar plopsapark in adinkerke vanuit limburg)

Dus mijn vraag gaat er iets komen voor wat oudere mensen die hun trouw ook beloond willlen zien, anders is dit een soort discriminatie op ouderdom mijn inziens.

Curieus of er nog mensen zijn die zo denken.


Dag reynkust,
Ik heb jouw vraag samengevoegd met het reeds bestaande topic over Enjoy!
Groetjes,
Antonella
Reputatie 3
Badge
Teleurgesteld stel ik vast dat sinds kort diverse "goede dingen" bij Proximus stilaan verdwijnen.
Zo o.a. het systeem van de Premium punten. Hiermee konden o.a. typische voordelen, een instelling als Proximus eigen, vergaard worden zoals: gratise belkredieten, aankoopbons in Proximus shops...
Dit alles verdwijnt nu met Enjoy en in de plaats komen er "voordelen" waar veel (vooral oudere mensen) helemaal geen boodschap aan hebben.
Een tweede ontgoocheling, voor mij althans, is dat het toekennen van een jaarlijkse maandelijkse bonus, als trouwe klant, nog maar slechts 2 maal geldig blijkt te zijn. Daarna is de status van "trouwe klant" (ik spreek van 40 tot 50 jaar klant) opgesoupeerd.
Het doet vreemd aan...
Reputatie 7
Badge +3
Teleurgesteld stel ik vast dat sinds kort diverse "goede dingen" bij Proximus stilaan verdwijnen.
Zo o.a. het systeem van de Premium punten. Hiermee konden o.a. typische voordelen, een instelling als Proximus eigen, vergaard worden zoals: gratise belkredieten, aankoopbons in Proximus shops...
Dit alles verdwijnt nu met Enjoy en in de plaats komen er "voordelen" waar veel (vooral oudere mensen) helemaal geen boodschap aan hebben.
Een tweede ontgoocheling, voor mij althans, is dat het toekennen van een jaarlijkse maandelijkse bonus, als trouwe klant, nog maar slechts 2 maal geldig blijkt te zijn. Daarna is de status van "trouwe klant" (ik spreek van 40 tot 50 jaar klant) opgesoupeerd.
Het doet vreemd aan...


Dag JEG,
Ik heb jouw topic samengevoegd met het reeds bestaande topic over Enjoy! Ivm de korting is dossier 39222601 lopende waarvoor je eerstdaags gecontacteerd zal worden door een dossierbeheerder.
Groetjes,
Antonella
Dank voor mail in verband met de Premium-club die wordt vervangen door ‘Enjoy’.

De naam speelt voor mij geen enkele rol, maar wel de inhoud. En daar moet ik bij vaststellen dat we voor de tweede keer in een paar jaar tijd achteruitgaan in plaats van vooruit te gaan.

Eerst werden de ‘verwensessies aan kankerpatiënten’ afgeschaft en kon je nog enkel een donatie doen aan de stichting tegen kanker. Ik vond dit minder persoonlijk dat het geven van een verwensessie omdat je daarmee echt iets voor iemand kon betekenen.

Met jullie nieuwe pakket ‘Enjoy’ zijn de goede doelen blijkbaar helemaal verdwenen … is dit echt de bedoeling, gaan we onze maatschappij nog meer richten op het ‘eigen ik’?

Hetgeen er nu in de plaats komt is bedroevend en is duidelijk gericht ‘kortingen’ waaraan je niks hebt als je dit soort activiteiten niet doet.

Deze nieuwe ‘verwennerij’ (zoals jullie het noemen) kan voor een aantal ‘klanten’ goed zijn, doch voor velen niet.
Ik hoop dat jullie dit inzien en vooralsnog de goede doelen zo snel mogelijk terug opnemen in jullie aanbod.
Reputatie 7
Badge +3
Dank voor mail in verband met de Premium-club die wordt vervangen door ‘Enjoy’.

De naam speelt voor mij geen enkele rol, maar wel de inhoud. En daar moet ik bij vaststellen dat we voor de tweede keer in een paar jaar tijd achteruitgaan in plaats van vooruit te gaan.

Eerst werden de ‘verwensessies aan kankerpatiënten’ afgeschaft en kon je nog enkel een donatie doen aan de stichting tegen kanker. Ik vond dit minder persoonlijk dat het geven van een verwensessie omdat je daarmee echt iets voor iemand kon betekenen.

Met jullie nieuwe pakket ‘Enjoy’ zijn de goede doelen blijkbaar helemaal verdwenen … is dit echt de bedoeling, gaan we onze maatschappij nog meer richten op het ‘eigen ik’?

Hetgeen er nu in de plaats komt is bedroevend en is duidelijk gericht ‘kortingen’ waaraan je niks hebt als je dit soort activiteiten niet doet.

Deze nieuwe ‘verwennerij’ (zoals jullie het noemen) kan voor een aantal ‘klanten’ goed zijn, doch voor velen niet.
Ik hoop dat jullie dit inzien en vooralsnog de goede doelen zo snel mogelijk terug opnemen in jullie aanbod.


Dag RudyVV,
Ik heb jouw topic samengevoegd met het reeds bestaande topic over Enjoy!
Groetjes,
Antonella

Jammer dat de punten afgeschaft worden, dus geen rechtsreekse kortingen meer voor trouwe klanten. Met enjoy kan ik niets aanvangen. Die verandering heeft blijkbaar puur commerciële redenen.

tip: hier je stem uitbrengen klik hier

Reputatie 5

Ik probeer al dagen mee te doen aan de wedstrijd “win een retro platenspeler”. Er staat”Zin om deze mooie prijs in de wacht te slepen? Beantwoord de volgende vragen en wie weet luister jij binnenkort naar harde, swingende rock-’n-roll, soul en r&b uit de late jaren 60!” Er is echter geen vraag te zien of enige knop om deel te nemen. Wedstrijd is nog niet afgelopen. Werkt niet in firefox en chrome. Cookies al gewist. Kan dit eens nagekeken worden? Dank u.

mvg