Vraag

Mobiel met gsm contract 24 maanden

  • 28 January 2019
  • 50 reacties
  • 2719 Bekeken


Toon eerste bericht

50 reacties

Reputatie 3
Badge +1
Ombudsman wilt op grond wat Proximus zegt mijn klacht afsluiten
Reputatie 3
Badge +1
Klachtnummer : 2019/1283
Dossierbeheerder : Sofie Vandersmissen
Telefoonnummer : 02 209 15 20


Aan mevrouw Maria URENA

E‑mail : klachten@ombudsmantelecom.be 3600 Genk
Website : www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 05/02/2019

Betreft : Mededeling standpunt operator(s)

Geachte mevrouw ,


Het bedrijf heeft mij zijn standpunt medegedeeld in het kader van uw dossier. Mag ik u vragen hiervan kennis te
nemen ?

Standpunt van Proximus:

Wij danken de klant voor de reactie dewelke het mogelijk maakt om in de toekomst onze dienstverlening
nog te verbeteren.
Bij nazicht van onze bestanden blijkt dat het GSM‑nummer ——- al sinds 30/10/2017 samen wordt
aangerekend met internet en TV.
De klant heeft een nieuwe Joint Offer GSM Apple iPhone 8 64GB Space Grey van 22/12/2018 met een
Dataphone L optie. Dit is gelinkt aan het pack van de klant en het is niet mogelijk om dit afzonderlijk te
factureren.
Voor het Sociaal Telefoontarief wensen wij de volgende informatie mee te geven:
Toekenningsvoorwaarden
Om te kunnen genieten van de optie sociaal tarief moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent al Proximus‑abonnee of Pay&Go‑gebruiker of je wenst het te worden
• Je (of de persoon waar u mee samenwoont) geniet nog niet van een sociaal tarief bij een andere vaste of
gsm‑operator
• Er kan maar één begunstigde per gezin zijn
• Eén korting op het abonnement en één korting op de gesprekskosten per klant
• Je komt in aanmerking voor het sociaal tarief
• Gsm‑abonnement: de optie sociaal tarief is verenigbaar met alle privé‑abonnementen (met uitzondering
van Mobile 5‑abonnementen) indien de klant aan de nodige voorwaarden voldoet. Niet beperkt tot een
specifiek gebruikstype, maar niet verenigbaar met business‑tariefplannen
• Herlaadkaart: de vooraf betaalde optie sociaal tarief is verenigbaar met Pay&Go‑tariefplannen indien
de klant aan de nodige voorwaarden voldoet. Niet beperkt tot een specifiek gebruikstype, maar niet
verenigbaar met de optie sociaal tarief voor gsm‑abonnementen
• Vaste lijn of internet: je moet titularis van de lijn zijn
• Begunstigden van het leefloon moeten hun aanvraag indienen via het OCMW. Het voordeel geldt voor
een periode van 6 maanden. De aanvraag moet om de 6 maanden opnieuw ingediend worden, steeds via het
OCMW

Proximus moet op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in de toestand die tot gevolg heeft dat de
toekenningsvoorwaarden niet meer vervuld zijn.
De optie sociaal tarief moet schriftelijk opgezegd worden.

1. Personen met een leefloon
De begunstigde moet officieel als leefloner (= bestaansminimum krijgen) erkend zijn. Het voordeel wordt
toegekend voor een periode van 6 maanden waarna de begunstigde opnieuw een aanvraag kan indienen.

Voor de factuur van 16/12/2018 is er inderdaad een afbetalingsplan actief. De klant heeft op 23/01/2019 een
bedrag van 50,94 euro betaald. Er rest van de factuur dus nog 50 euro te betalen.

Op 16/01/2019 is er een nieuwe factuur opgemaakt van 279,13 euro (éénmalige kost Joint Offer zit hierin
vervat). Deze dient te worden betaald vóór 08/02/2019.

Wij zijn ervan overtuigd mevrouw Urena met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Ik veronderstel dat dit standpunt voldoet aan uw verwachtingen en dat uw klacht op basis hiervan kan worden
afgesloten.

Zonder tegenbericht voor 15/02/2019 zal ik uw klacht afsluiten met een minnelijke schikking.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Sofie Vandersmissen op telefoonnummer 02 209 15 20 of via het
mailadres sofie.vandersmissen@ombudsmantelecom.be.

Met de meeste hoogachting.

Luc Tuerlinckx,
Ombudsman

Procedurereglement (uittreksel)

(…)Artikel 9: Beslissing om de behandeling van de aanvraag tot buitengerechtelijke regeling verder te zetten of te weigeren & Informatie
aan de partijen
(…) Indien de ombudsdienst beslist de behandeling van de aanvraag verder te zetten, dan brengt hij de eindgebruiker ook op de hoogte van zijn
recht om zich in elk stadium van de procedure terug te trekken. Hij deelt de partijen ook mee dat het hen vrij staat de voorgestelde oplossing al
dan niet te aanvaarden (uitgezonderd in geval van een aanbeveling die uitvoerbaar wordt voor de onderneming ‑ zie artikel 12), dat de oplossing
kan verschillen van een rechterlijke beslissing en dat de deelname aan de procedure het instellen van een rechtsvordering niet belet. Hij deelt de
partijen ook mee dat de oplossing niet dwingend is (uitgezonderd in geval van een aanbeveling die uitvoerbaar wordt voor de onderneming ‑ zie
artikel 12) en dat deze oplossing geen technische of rechtsgevolgen heeft (tenzij de partijen aan de rechtbank vragen om de gemaakte afspraken te
homologeren of in geval van een aanbeveling die uitvoerbaar wordt voor de onderneming ‑ zie artikel 12). De bedoelde informatie zal op een
duurzame drager worden meegedeeld.

Artikel 10: Middelen om informatie uit te wisselen
De partijen kunnen met de Ombudsdienst voor Telecommunicatie informatie uitwisselen via e‑mail, per brief of per fax. Indien de consument dat
wenst, kan hij ook naar de kantoren van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie komen. De betrokken partijen beschikken over een redelijke
termijn om kennis te nemen van alle documenten, argumenten en vooropgestelde feiten van de andere partij. De termijn wordt gepreciseerd in
artikel 11.

Artikel 11: Termijnen
De Ombudsdienst voor Telecommunicatie brengt binnen een termijn van 90 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag, de uitkomst
van de geschillenregeling ter kennis van de partijen, op een duurzame gegevensdrager. Deze termijn kan in uitzonderlijke omstandigheden
eenmalig met eenzelfde periode worden verlengd, op voorwaarde dat de partijen daarvan zijn geïnformeerd voor het verstrijken van de eerste
termijn en deze verlenging wordt gemotiveerd door de complexiteit van het geschil. De partijen beschikken over een termijn van 10
kalenderdagen om hun standpunt kenbaar te maken (behoudens andersluidende bepaling indien reeds een samenwerkingsprotocol werd gesloten
met een onderneming). Ze beschikken over dezelfde termijn om kennis te nemen van alle documenten, argumenten en feiten die de andere partij
naar voren brengt of elke vraag van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (behoudens andersluidende bepaling indien reeds een
samenwerkingsprotocol werd gesloten met een onderneming).

Artikel 12: Afsluiting van het dossier
Wanneer de Ombudsdienst voor Telecommunicatie een minnelijke regeling heeft bereikt, sluit hij het dossier af en stuurt hij daarvan een
bevestiging aan alle partijen, schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager. Wanneer geen minnelijke regeling kan worden bereikt, deelt
de Ombudsdienst voor Telecommunicatie dit schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager mede aan de partijen en kan hij een
aanbeveling formuleren ten aanzien van de betrokken onderneming, met kopie aan de aanvrager. De betrokken onderneming beschikt over een
termijn van twintig werkdagen om haar beslissing te motiveren indien zij de aanbeveling niet volgt. De met redenen omklede beslissing wordt
naar de klager en naar de ombudsdienst opgestuurd. Na het verstrijken van de termijn van twintig werkdagen verstuurt de ombudsdienst een
herinnering aan de betrokken onderneming. Deze beschikt over een nieuwe termijn van twintig werkdagen om haar beslissing alsnog te motiveren
indien zij de aanbeveling niet volgt. De met redenen omklede beslissing wordt naar de klager en naar de ombudsdienst opgestuurd. Door de
niet‑naleving van de hierboven vermelde termijnen verbindt de betrokken onderneming er zich toe de aanbeveling uit te voeren voor wat betreft
de specifieke en persoonlijke tegemoetkoming aan de betrokken klager.

(…)Artikel 14: Prerogatieven van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie
De ombudsdienst mag in het kader van een klacht die bij hem is ingediend, ter plaatse, kennis nemen van boeken, briefwisseling,
processen‑verbaal en in het algemeen alle documenten en alle geschriften van de betrokken onderneming of ondernemingen die rechtstreeks
betrekking hebben op het voorwerp van de klacht. De dienst mag van de beheerders en van het personeel van de betrokken onderneming of
ondernemingen alle uitleg of informatie vragen en alle verificaties uitvoeren die nodig zijn voor het onderzoek.

(…)Artikel 17: Schorsing van de verjaringstermijnen
Indien de eindgebruiker een consument is, dan worden de verjaringstermijnen van gemeen recht geschorst vanaf de datum van ontvangst van de
volledige aanvraag. De schorsing loopt tot op de dag waarop de Ombudsdienst voor Telecommunicatie aan de partijen meedeelt: ‑ dat de
behandeling van de aanvraag is geweigerd; ‑ ofwel, wat het resultaat is van de minnelijke regeling.

Artikel 18: Schorsing van de invorderingsprocedures
Zodra de onderneming in kennis is gesteld van de ontvangst van de volledige aanvraag door de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, schort ze
elke invorderingsprocedure tot een maximale periode van vier maanden of totdat de ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of totdat
een minnelijke schikking is bereikt. Wat betreft de klachten bedoeld in artikel 19 §3 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van
de consumenten inzake omroeptransmissie‑ en omroepdistributiediensten, wordt de invorderingsprocedure geschorst door de onderneming totdat
de ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of totdat een minnelijke schikking is bereikt.

(…)Artikel 21: Vertegenwoordiging
Indien de partijen dat wensen, mogen ze zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde. Ze mogen ook op elk ogenblik onafhankelijk
advies inwinnen.
Reputatie 3
Badge +1
Das de brief dus
Reputatie 3
Badge +1
Over sociaal tarief begrijp ik eerlijk gezegd weinig van maar ben alleenstaande zonder kinderen met minimum loon en invalide 66% geniet van energie en meer zakens sociaal tarief , verhoogde tegenmoetkoming ! Mag ook leefpakket afhalen wat ik liever niet doe maar is enkel bij Proximus ik nog altijd geen sociaal tarief heb

Word wel veel ze me lappen

Nee zeker ik ben van plan me aan afspraken te houden en tot en met 20/12/2020 het contract na te komen voor het mobiel abb mobilus M met gsm !
Maar hou er niet van als ze me willen dwingen het internet en tv ook onder contract te zetten terwijl dat nergens vermeld word !
Reputatie 3
Badge +1
Zonder WiFi is toch moeilijk want e-mails en hier en daar wat surfen al is maar op smartphone is toch iets van vandaag de dag en tv digi ook dus wil beide wel houden en enige ik in nabije toekomst overwoog was de pack terug gescheiden hebben ! Gaan ze afkomen staat ook onder contract ! Moet allemaal samengehouden worden ! Dan word ik ambetant en dan ga ik moeilijk terug doen met desnoods internet en tv weghalen van Proximus mits dan niet ook contractbreuk aan mijn voeten lappen wat ik wel spijtig ga vinden want na 20jaren klant ga ik liever niet weg
Reputatie 3
Badge +1
Ja Martine alleen gsm abb die sinds 19/12/18 door aankoop iPhone 8 is 24maanden contract geworden !
Het internet en tv had ik al vele jaren , is gewoon oude pack dus geen voordelen aan vast
Reputatie 3
Badge +1
Sorry is Martin
Reputatie 7
Badge +4
Ik veronderstel dat dit standpunt voldoet aan uw verwachtingen en dat uw klacht op basis hiervan kan worden
afgesloten.
Zonder tegenbericht voor 15/02/2019 zal ik uw klacht afsluiten met een minnelijke schikking.


Dit is een klassieke tekst in het antwoord van de ombudsdienst: dus u dient voor 15/02/19 gemotiveerd te reageren op bovenstaande

Het lijkt mij aangewezen te reageren zoals hiervoor vermeld:
uw contract gsm met gsm-abo bijvoegen (contract 24 maand)
uw contract minumus toevoegen (mocht u er geen hebben de betrokken productfiche bijvoegen) bv.
https://www.proximus.be/dam/jcr:11c42376-0636-425e-97b2-7e76d89aed91/cdn/sites/iportal/documents/pdfs/res/infofiche/Minimus_5GB_NL~2018-12-31-13-47-47~cache.pdf (onbepaalde duur zonder verbrekingsvergoeding)
eventueel kunt zelfs aanstippen dat;
indien andere bepalingen van toepassing zouden zijn Proximus u deze per kerende - bv. via de ombudsdienst - zou moeten laten geworden
en dat bovendien dat de persoon die u uw gsm met abo (joint offer) eind verleden jaar verkocht heeft hierover destijds tijdig had moeten informeren

Dus samengevat controleer u contracten en reageer binnen de gestelde termijn met uw elementen en vermeld expliciet dat u uw overeenkomsten wenst te respecteren: joint offer voor een termijn van 24 maand maar dat u uw vrijheid wat betreft internet&TV - conform het contract van onbepaalde duur - wenst te behouden

Succes
Reputatie 3
Badge +1
Heb op 19/12/2018 de abb mobilus m met iPhone online afgesloten , daarop kreeg ik een e-mail ter bevestiging maar zoals ik lees staat er zoals op website ook staat dat het een iPhone verbonden aan mobilus M is ! Mijn internet of tv worden niet vermeld
Reputatie 3
Badge +1
Dit is mail ik kreeg bij bestelling
Reputatie 3
Badge +1
Welbedankt voor me wijzen op wat doen !
zit al sinds Proximus Skynet heette hierbij en zoiets nooit meegemaakt !
Reputatie 3
Badge +1
Zo was er ook de webdeal die kreeg ik ook niet maar dacht ach ga niet rijk worden als ze de 4x 5€ zo graag willen achterover drukken dat ze er dan gelukkig mee zijn ! Ze zullen nodig vinden mensen te lokken met leugens maar dat contract voor alles dat is teveel en als ik blijf dan graag zonder verplicht ertoe zijn ! Tv en internet althans !

Rare is als ik vraag aan Proximus medewerkers zegt de ene nee mevrouw u bent enkel voor mobiel aan contract gebonden maar rest heeft niets te maken met u mobiel contract en dan weer een andere medewerker zegt ik contract breuk pleeg als me niet aan 24maanden houd met hele pack ik heb

Contract van internet en tv heb ik niet of niet meer ! Dateert reeds van 2001 ik bij hun bij dus die contract heb ik niet
Reputatie 7
Badge +3
Dag maria_074,

Aangezien je een ombudsdossier hebt lopen, zal je antwoord ontvangen via de ombudsdienst.

Groetjes,

Antonella
Reputatie 3
Badge +1
En mijn factuur van 279,13€ die via dom. Op 8februari word afgehaald is plots 228,19€ gaan worden dus navraag ernaar en dit is hun antwoord

Uw laatste factuur bedraagt €279,13, echter heeft u op 22/01/2019 een betaling uitgevoerd van €50,94.
Deze betaling werd verrekend op uw laatste factuur waardoor het bedrag van €228,19 werd aangeboden naar uw bank. (279,13- 50,94 = 228,19)

Ik hoop dat het voor u duidelijk is.

Betaal afbetaling netjes op tijd en zij geven het terug
Reputatie 3
Badge +1
Niet normaal ze trekken mijn afbetaling die ik netjes ruim voor vervaldatum betaalde gewoon af van factuur die voor 8 februari via domicieling afgehaald zal worden !
Ik bel en vraag hiernaar ! Ze gaan klantendienst vragen en klantendienst zegt ik moet vandaag mijn afbetaling met dezelfde mededeling als toen op 23/1/19 terug betalen !
Ze beloven wel ze me erna niet zetten alsof ik veel te laat mijn afbetaling betaalde maar ik ben heel bang ze dat wel zullen doen !
Wegens onverklaarbare reden brengen ze mijn correcte verrichte afbetaling gewoon in minderen om de toekomstige factuur ! Kunnen ze niet zelf dan het bedrag terug aanpassen denk ik ?
Waarom moet ik de dupe ervan worden en een afbetaling ik reeds betaalde onder de identieke gegevens opnieuw betalen als niet is om later mij als een slechte betaler af te schrijven ?
Vertrouw Proximus voor niets meer !
Reputatie 3
Badge +1
Dan sociaal tarief die al paar weken zogezegd in onderzoek was is niet eens aangevraagd geweest !
Meisje aan telefoon zegt dat er niets over te vinden was dus alsof ik dit nooit aanvroeg ! ze heeft nu een aanvraag gedaan !
Weer maandje dat Proximus die korting in zak mag steken !
Gek ze mijn aanvraag telkens weghalen terwijl ik zo duidelijk recht er op heb
Heb ze zelfs verschillende malen het bewijs van invalide status met leefloon en alleenstaande zonder kids gestuurd!
Ik kreeg zelf in 2014 een brief van FOD voor korting op telefoonfactuur maar bij hun tonen zeiden ze mevrouw das voor vast telefoon en u hebt enkel mobiel abb , internet en tv maar u moet vast telefoon nemen als u deze korting wilt genieten

Oja en verteld wat ze me nog flikken met mobiel mobilus M+ iPhone contract maar ook internet en tv eraan vastkoppelen ook al staat dat nergens in het contract en had ze ook nooit gehoord
Reputatie 7
Badge +4
Ter info:
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/89-wie-kan-het-sociale-tarief-genieten
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/88-welke-operatoren-verstrekken-het-sociale-tarief
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/168-welke-informatie-moet-worden-verstrekt-om-het-sociaal-tarief-te-krijgen
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/91-wat-te-doen-om-het-sociaal-tarief-te-krijgen
https://www.proximus.be/nl/id_cr_socialrate/particulieren/producten/andere-producten-opties/abonnementen-voor-vaste-lijn/sociaal-tarief.html

P.S.
Vermits er een tussnkomst lopende is via de ombudsman/dienst zullen Proximus-medewerkers op dit publiek forum u voorlopig niet verder kunnen helpen …. alles dient tot afsluiting/oplossing ervan via de ombudsdienst te verlopen
Indien u over schriftelijk bewijs beschikt over een niet uitgevoerde aanvraag mee doorsturen naar de ombudsdienst en de retroactieve toepassing ervan vragen … (ik vermoed wel dat u geen korting vanaf 2014 meer zult kunnen bekomen, maar wel voor een aantal maanden)
Reputatie 3
Badge +1
Nee vermoedelijk nog geen half maand extra korting zal iknaar het verleden toe krijgen ! Verwacht ook niets van hun !
Enige ze kunnen is tijden rekken zodat ze niet hoeven betalen
maar vanaf ergens in de toekomst zal dat starten ! Die korting

Vind wel spijtig dat dikke maand geleden dit zogezegd voor een tweede maal zogezegd werd aangevraagd ! Eind januari vroeg ik naar hoe het zat en antwoorden ze me dat ze er nog mee bezig waren en ik geduld moest hebben en ze me vanzelf wel op de hoogte erover zouden stellen !
Omdat ik vandaag toevallig aan bellen
Was met Proximus vraag ik toch maar of ze aub even nog eens wou bekijken hoe het ondertussen ermee stond en was er helemaal niets over bekend ! Nooit aanvraag geopend dus waarom dan zo liegen erover denk ik !

En tot slot toch erg vervelend ik heden het afbetaling die ik 23 jan al betaalde omdat voor 30januari moest betaald
Worden opnieuw heb moeten betalen !
Ik vertrouw Proximus voor niets meer !
Bang ze nu gaan doen ik gelaat hev betaald en me als
Slechte betaler gaan neerzetten !!

Want waarom in hemelsnaam de afbetaalplan eerste aflossing na ik betaalde met de juiste gegevens dit bedrag in mindering zetten bij maandelijkse fact van 8 febr ?
Dan zeggen nu dient u die wel opnieuw te betalen want die moet betaalt worden !

Heb zo slecht gevoel door dit alles !
Wat zijn ze van plan of word Proximus klantendienst tegenwoordig door kleuters geleid ??
Reputatie 7
Badge +3
Maria_074

Wat je daar mededeelt rond de afbetaling komt me zeer vreemd over, dus heb ik navraag gedaan bij de betalingsdienst. De mededeling die werd gebruikt om je eerste bedrag te betalen is per ongeluk die van een factuur geweest. Dus is het logisch dat de systemen die van je factuur aftrekken. Kan je de info brieven nog eens bekijken ivm de afbetaling ? Zoals reeds gezegd : Je kan dus best de betaling opnieuw uitvoeren maar met de juiste mededeling want dan alleen wordt het juist geregistreerd. Het spijt me dat het zo gelopen is.

De collega van de ombudsdienst moet de reguliere procedures volgen.

Mvg,

Tina
Reputatie 3
Badge +1
Brief Proximus naar ombudsman

Brussel, 07/02/2019

Geachte mevrouw ,


Bijkomend meldde Proximus mij het volgende:

"In principe diende de aanvraag dus via het OCM te gebeuren omdat de klant van een leefloon sprak. Wij hebben dit nu
toch zelf kunnen activeren. Het zal vanaf 01/3 in orde zijn:

Ik heb een nieuwe aanvraag gedaan in de BIPT tool en ik kreeg direct een goedkeuring, maar niet als leefloner, trouwens
het attest is van de FOD voor een gehandicapte dus heeft ze recht op een volledige reductie. De goedkeuring geldt vanaf
01/03/2019, ik heb het ingeleid "

Zonder tegenbericht vóór 17/2/2019 wordt deze klacht afgesloten.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot [Edit Wim] op telefoonnummer 02 [Edit Wim] of via het
mailadres ***@ombudsmantelecom.be. [Edit Wim]

Met de meeste hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman
Reputatie 7
Badge +4
Ik begrijp dus op basis van bovenstaande dat u een sociale korting als gehandicapte (en niet als leefloner) hebt of zou moeten gehad hebben.
Ter info:
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/90-waaruit-bestaan-die-kortingen

Indien u over schriftelijk bewijs zou beschikken van eerdere aanvragen hieromtrent (met bewijs FOD) zou u -zoals hierboven reeds aangestipt - via de ombudsdienst kunnen aandringen op een "ietwat retroactieve tegemoetkoming" van Proximus
In elk geval heeft de persoon X bij Proximus die "het dossier" nu ter harte genomen heeft mijns inziens "goed werk" geleverd (en hadden anderen dit wel iets eerder kunnen doen)
Reputatie 3
Badge +1
Zoals beloofd update over wat verder gebeurde na ombudsman in te schakelen
Ombudsman zelf nam nooit een standpunt in ! Vroeg ik om zijn raad maar heeft enkel het mijne gestuurd naar Proximus en andersom maar nooit een standpunt ingenomen

Ivm sociale tarief bleef Proximus uitstellen ! Als eerste reactie was toen ze de ombudsman zeiden ze dachten ik van Ocmw leefde met een leefloon van hun terwijl ik Proximus duidelijk telkens weer melde ik invaliditeit van FOD heb ! Ze gingen dan akkoord om me vanaf 1/3/2019 korting van een 8€ maandelijks te geven ! Ik kon aantonen ik conversatie via chat had dat Proximus mij in januari al zeiden de aanvraag aan bekijken waren terwijl er nooit een aanvraag bezig was dus dank dat dit via chat ging en ik deze nog had dus kon kopiëren en tonen zijn ze bereid geweest de korting al sinds 1/1/2019 te laten starten !
Als ik eerdere bewijs had zouden ze kijken voor vroeger korting te geven maar al de andere gesprekken over sociaal tarief en zij mij telkens zeiden ik geen recht ertoe had was via telefoon dus dat kan ik niet bewijzen dus twee maanden kan ik krijgen maar meer zit er niet in !

Dan ivm packet splitsen is niets gebeurd ermee want ene medewerker zegt dat mag en Proximus zelf zegt dan weer nee dan pleeg ik contractbreuk dus om splitsen is enige optie toch wel het internet en tv bij Telenet zetten en mobiel contract bij Proximus laten en dan is pack ook gesplitst dus ben nu dit aan bekijken om toch maar te gaan doen !

Ombudsman lijkt mij toch gewoon Proximus te zijn want het sociaal tarief dat is mijn recht om te krijgen ! Dat ik dit nu geniet dat was mijn recht al sinds 1/8/2014 en Hadden ze tenminste enkele maanden meer kunnen proberen maar heb in principe geen enkele keer de ombudsman zelf gehoord terwijl ik vroeg toch vaak raad maar enige wat deden was mijn mails naar Proximus sturen en Proximus zijn antwoord naar mij sturen is althans wat ik hier ondervonden heb
Nooit heb ik ombudsman gehoord

Maar dit is dus mijn ervaring geweest !
Ze hebben nooit een standpunt genomen
Reputatie 7
Badge +4
Ik begrijp uw frustatie maar "words are blowing in the wind" dus dergelijke zaken dienen steeds "schriftelijk" (papier, e-mail) te worden behandeld eventueel na een 1e telefonisch contact, kwestie van een bewijs van contact te hebben
Eventueel zou kun nog kunnen argumenteren op basis van uw GSM-gegevens dat u op dd/mm/jj hh:mm contact gehad hebt met de klantendienst Px op nr xyz (maar meer dan 2 à 3 maanden retroactiviteit vermoed ik zou u er niet kunnen uithalen....
De ombudsdienst probeert eerst "een minnelijke schikking" te bewerkstelligen maar dient uiteindelijk, indien geen akkoord tussen partijen kan bekomen worden, een standpunt al dan niet in uw voordeel in te nemen (eventueel op uw expliciete vraag) en ja de ene medewerker van de betrokken ombudsdienst is "mogelijk actiever dan de andere"
P.S.
Indien u internet en TV overhevelt naar telenet en mobiel bij Px behoudt stelt zich mijns inziens de volgende problemen:
u kunt het sociaal tarief voor zover mij bekend slechts genieten bij 1 operator
als medewerker X van Px gelijk heeft pleegt u contractbreuk, als medewerker Y van Px gelijk heeft doe u dat niet (en kunt u eventueel de opsplitsing bij Px doen)
-> dus indien het onderwerp bij de ombudsdienst niet duidelijk behandeld werd (wat is het formele standpunt van Px hieromtrent) maar ondertussen afgesloten is:
klacht indienen via Px contactformulier en een formeel schriftelijk standpunt van Px vragen
vervolgens kunt u in functie van dat antwoord (geen probleem mogelijk: uw probleem opgelost; niet mogelijk contractbreuk:
of eventueel een 2e procedure starten via de ombudsdienst en hun vragen een formeel standpunt in te nemen op basis van uw contracten en (oude) facturen
of in functie van uw financiële mogelijkheden alles naar telenet (of orange) overhevelen (vast: kabel/coax voorhanden/te installeren) en het hoofdstuk Px (definitief) afsluiten

Ref.:
https://www.bipt.be/nl/consumenten/faq/90-waaruit-bestaan-die-kortingen
https://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/sociale-aspecten
Reputatie 3
Badge +1
En Proximus lapt het alweer met mijn afbetaalregeling ! Alweer een brief dat via overschrijving deze dien te betalen en zorg deze op 28/2/2019 bij hun is aangekomen en dan hopsa opeens via domicieling opnieuw hetzelfde nog eens pakken !!
Terwijl zelfs Proximus zegt dat het vreemd is gezien ze daarvoor niet eens domicieling opdracht hebben !
Reputatie 7
Badge +3
Dag Maria,

Je kan best contact opnemen met het gratis nummer 0800 22 800 en vragen om doorverbonden te worden met de financiële dienst.

Groetjes

Antonella

Reageer